Robaeys Family History Photos 1900 - 1919

1919 05 05 Julia Robaeys - 11 years old 1919 05 04 Laura Robaeys - 11 years old 1919 05 03.Augusta Robaeys - 9 years old 1919 05 02 Bertha Robaeys - 7 years old
1919 05 01 Bertha- Augusta-Laura-Julia Robaeys - 7 years old 1912018001 Emric Robaeys 1912018002  Mary Solamez Robaeys 1910 09 01 Unknown-Palmyra Robaeys-Alois & Angela Kerschiete
1919 05 08 Maria Salomez Robaeys 1919 05 07 Marcel Robaeys 1919 05 06 Maria Salomez Robaeys 1912051001a Emeric Robaeys
1918 11 01 Bertha-Augusta-Laura-Julia Robaeys 1918111001 Bertha-Auigusta-Laura-Julia Robaeys 1919051008A Maria Salomez Robaeys - France - High Resolution 1918 11 01A small Bertha-Augusta-Laura-Julia Robaeys